vedtekter

Foreningens navn er NSCK. Den blev stiftet i Kungälv, Sverige 5. august 1993 som en sammenslutning af Nordisk Selskab for Campanologi (dannet 1966) og Dansk Klokkespillerlaug (stiftet 1974).


§1 Formål

Nordisk Selskab for Campanologi og Klokkespil har som formål:

- at fremme klokkekunsten i de nordiske lande i videst mulig forstand.
- at støtte campanologisk forskning, bl.a. gennem udgivelse af campanologisk litteratur og af tidsskriftet Acta Campanologica.
- at arbejde for uddannelse og opkvalificering af klokkenister, ringere og campanologer.
- at bidrage til forbedring af kvaliteten af klokke -og klokkespilsmusik, bl.a. gennem indsamling af og udgivelse af klokkespilslitteratur.
- at arbejde for tekniske forbedringer i ringeanlæg og klokkespil.
- at tilrettelægge konferencer, foredrag og stævner, hvor medlemmerne har mulighed for at søge inspiration og til at hente viden om campanologi, klokke -og klokkespilsmusik og klokkeringning, samt for at behandle spørgsmål af fælles faglig interesse.
- at fremme udveksling med udlandet, bl.a. gennem samarbejde med og medlemskab af WCF, samt ved direkte kontakt til nationale campanolog -og klokkenistsammenslutninger i andre lande.


§ 2 Organisatorisk tilknytning

NSCK repræsenterer Norden i WCF.


§ 3 Medlemmer

3.1 Som aktive medlemmer med stemmeret kan optages enkeltpersoner, institutioner, organisationer og foreninger fra alle de nordiske lande, der tiltræder formålet med NSCK.

3.2 Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages firmaer, leverandører, institutioner, organisationer, foreninger samt ikke-nordisk bosiddende personer og institutioner som tilslutter sig selskabets formål. Et menigt personligt medlem, der er ansat i et firma regnes ikke som et passivt medlem uden stemmeret.

3.3 Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages æresmedlemmer, som udnævnes af bestyrelsen ved en enstemmig beslutning på et ordinært bestyrelsesmøde. Kandidater kan foreslås af foreningens medlemmer. Æresmedlemmer er personer, der ved deres indsats og virksomhed på enestående vis har tilført NSCK støtte og fremdrift, og som i en længere årrække har været medlem af og aktiv i selskabet. Som æresmedlem du er fritaget for kontingent og modtager desuden en støbt klokke med inskription.

3.4 Et medlem, der efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål og interesser eller optræder på en uværdig måde kan ekskluderes, dersom mindst 5 bestyrelsesmedlemmer har stemt for en eksklusion. En sådan beslutning kan af den pågældende indankes for den nærmest følgende generalforsamling. Eventuel genoptagelse af et tidligere ekskluderet medlem kan ske efter beslutning i bestyrelsen, hvor mindst 5 bestyrelsesmedlemmer har stemt for en genoptagelse. Et ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.


§ 4 Stemmeret og valgbarhed

Stemmeret og valgbarhed opnås ved minimum 6 måneder medlemskab.


§ 5 Kontingent

5.1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales forskudsvis inden 31. januar.

5.2 Er et medlem kommet i mere end 1 års kontingentrestance mister vedkommende sine rettigheder som aktivt medlem.

5.3 Er et medlem kommet i mere end 2 års kontingentrestance, betragtes vedkommende som udmeldt.


§ 6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed

6.2 Hvert 2. år indbyder medlemmerne og andre interesserede til Nordisk klokkekonference i et af de nordiske lande. Det tilstræbes at undgå sammenfald med WCF's kongresser. Under konferencen afholdes selskabets ordinære generalforsamling, hvortil medlemmerne skriftligt indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

6.3 Generalforsamlingen skal indeholde følgende faste punkter:

a) Valg af dirigent og sekretær
b) Formandens beretning til efterretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Drøftelse af fremtidens arbejde
e) Budget for de kommende 2 år og fastsættelse af kontingent
f) Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og offentliggjort senest 24 timer før mødet.
g) Valg af formand
h) Valg af bestyrelsesmedlemmer
i) Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for disse suppleant
j) Valg af delegerede til World Carillon Federation samt suppleanter for disse
k) Valg af et valgkomité til næste generalforsamling
l) Eventuelt.

6.4 der stemmes normalt ved håndsoprækning. Ved personvalg med flere kandidater end ledige pladser, skal der foretages skriftlig afstemning. Hvert aktivt tilstedeværende medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt jf. § 9.1.

6.5 Efter generalforsamlingen tilsendes medlemmerne et referat.

6.6 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 15 medlemmer skriftlig fremsætter krav om dette med angivelse af dagsorden. Udgør 15 medlemmer undtagelsesvis mere end 1/3 af samtlige medlemmer, kan 1/3 af det aktuelle medlemsantal kræve en ekstraordinær generalforsamling afholdt. Bestyrelsen skal inden 1 måned efter modtagelse af begæring herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§ 7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen er selskabets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

7.2 Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer (excl. formand) og skal være sammensat på flg. måde:

a) Bestyrelsen sammensættes af menige medlemmer, som har statsborgerskab i et af de nordiske lande. Der tilstræbes en repræsentation fra alle de nordiske lande: Danmark, Norge, Sverige og Finland og Island.

b) Bestyrelsen skal om muligt have følgende faggrupper repræsenteret: Klokkenist, klokkestøber, klokketekniker, ringer, campanolog/historiker.

7.3 På generalforsamlingen afgår 4 medlemmer (halvdelen af bestyrelsen). De afgåede medlemmer kan genvælges.

7.4 Formanden vælges af generalforsamlingen. Formanden sidder i en periode af maksimum tre års varighed, således at hvervet går på skift mellem de nordiske lande. Kandidaten/kandidaterne til formandskabet skal være til stede på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, sekretær og kasserer.

7.5 I tilfælde af mandatnedlæggelse eller dødsfald supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

7.6 Bestyrelsen vælger en redaktør af tidsskriftet "Acta Campanologica" og en bibliotekar for det af selskabet ejede, på Løgumkloster Kirkemusikskole hjemmehørende campanologiske bibliotek. Disse personer kan vælges uden for selskabets kreds.

7.7. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg til at løse særlige opgaver, bestående af personer i og uden for bestyrelsen.

7.8 Bestyrelsen drager omsorg for arkivering betydelig korrespondance samt alle mødereferater, regnskaber, udsendte meddelelser m.v.

7.9 Mindst halvdelen af bestyrelsen skal deltage i en beslutningsprocess.

7.10 Ved stemmelighed under afstemning i bestyrelsen har formanden mulighed for at udsætte punktet til et senere møde.

7.11 En valgkomite på mindst tre personer om muligt repræsenterende tre forskellige nordiske lande vælges af generalforsamlingen. Valgkomiteens opgave er at foreslå nye kandidater til bestyrelsen, at medvirke ved tilrettelæggelse af generalforsamlingen, samt foreslå  NSCK's delegerede til WCF.


§ 8 Regnskab

8.1 Regnskabsperioden følger kalenderåret.

8.2 Regnskabet revideres af de valgte revisorer/revisorsuppleant i forbindelse med konferencen og inden generalforsamlingen.

8.3 Selskabet hæfter kun for indgående forpligtelser med den til selskabet hørende formue.

8.4 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for eventuel gæld.


§ 9 Opløsning

9.1 Beslutningen om opløsning af selskabet kan kun træffes på en generalforsamling, som med dette formål er indkaldt mindst tre måneders varsel, og der kræves tilslutning fra 2/3 af de aktive medlemmer. I dette tilfælde godkendes brevstemmer.

9.2 Ved opløsning af selskabet skal eventuelle aktiver overgives til et formål, der kan opfylde et eller flere af NSCK formål.

9.3 Selskabets arkiv, bibliotek og evt. samlinger overgives samlet til Løgumkloster Kirkemusikskole under det danske kirkeministerium eller anden afløsende institution.


§ 10 Vedtægtsændringer

Disse vedtægtsændringer træder i kraft den 12. september 2015.

 

Således vedtaget på NSCK's generalforsamling i Marstal, Danmark den 12. september 2015.